USLOVI KORIŠĆENJA I POLITIKA PRIVATNOSTI

Nosilac autorskih imovinskih prava na aplikaciju eTerapeut je Webkraft Studio DOO sa PIB-om: 112714085.

Opšti uslovi korišćenja internet programa eTerapeut

Opšti uslovi korišćenja internet programa eTerapeut (u daljem tekstu: Opšti uslovi) uređuju odnose između vlasnika autorskih prava internet programa eTerapeut na jednoj strani i korisnika na drugoj strani, kao i uslove korišćenja internet programa eTerapeut(u daljem tekstu: softver).

Vlasnik autorskih prava i izvornog koda softvera je preduzeće Webkraft Studio DOO Smederevo, ul. Ive Andrića br. 23, Smederevo, matični broj: 21724858, PIB: 112714085 (u daljem tekstu: Webkraft Studio). 

Svaki korisnik može koristiti softver u skladu sa uslovima ovih Opštih uslova. Neovlašćeno korišćenje softvera ili korišćenje u suprotnosti sa Opštim uslovima smatra se kršenjem autorskih prava Webkraft Studio.

1. Termini (izrazi), upotrebljeni u ovim Opštim uslovima imaju sledeća značenja:

1.1

Korisnik je fizičko lice koji se u softver prijavljuje sa svojim korisničkim imenom i lozinkom ili sa drugim načinom identifikacije predviđenim Opštim uslovima, takođe, korisnik prihvata ove Opšte uslove i koristi softver u poslovne svrhe u ime i/ili za račun sopstvene ili tuđe Organizacije-pravnog lica. Korisnik je takođe i Rukovalac u skladu sa ovim uslovima.

1.2

Licenca donosi pravo korišćenja sofvera za korisnika, a prema ograničenjima koja određuju ovi Opšti uslovi.

1.3

Pretplatnik je poslovni subjekat, odnosno pravno lice, koji sklopi Ugovor o ustupanju prava korišćenja softvera i koji se obaveže na plaćanje licencnine-naknade kako je definisano u nastavku.

1.4

Pretplatnik je poslovni subjekat-pravno lice čiji rad je potpomognut korišćenjem softvera.

1.5

Ugovor o ustupanju prava korišćenja softvera je ugovor sa kojim Webkraft Studio kao davalac licence prenosi Licencu na Pretplatnika.

1.6

Licencnina je iznos, odnosno ugovorena naknada koju Pretplatnik ili Korisnik mora plaćati za korišćenje softvera.

1.7

Korisnička podrška je usluga koja omogućava komunikaciju između Korisnika ili Pretplatnika i Webkraft Studio.

2. Autorska prava

2.1

Vlasnik svih materjialnih autorskih prava na softver i izvornog koda softvera  je Webkraft Studio. 

2.2

Prihvatanjem Opštih uslova Korisnik i Pretplatnik stiču pravo da koriste softver u skladu sa Opštim uslovima i uslovima iz Ugovora o ustupanju prava korišćenja softvera .

3. Uslovi korisnika

3.1

Korisnik je pre korišćenja softvera dužan da prihvati Opšte uslove.

3.2

Pre prvog korišćenja softvera, Korisnik je dužan da izvede postupak registracije u kojoj se identifikuje i prihvata Opšte uslove tako što će kvačicom označiti određen kvadratić, koji se nalazi ispred rečenice »Prihvata Opšte uslove korišćenja internet programa eTerapeut«

3.3

Prihvatanjem Opštih uslova Korisnik se slaže i prihvata Opšte uslove koji važe uz svako korišćenje softvera. Dužnost i pravo korisnika je da proveri prihvaćene Opšte uslove i u slučaju neslaganja sa istima odmah prestane sa korišćenjem softvera te da o tome obavesti Webkraft Studio.

3.4

Svaki korisnik mora ispunjavati tehničke i stvarne uslove koji su potrebni za efikasno i sigurno korišćenje softvera, i to:

(1) pristup internetu

(2) softvere i hardvere za korišćenje interneta

(3) identifikacijska sredstva koji su preduslov za identifikaciju i stoga za korišćenje softvera

3.5

Prilikom pristupa softveru Korisnik se uloguje sa korisničkim imenom i lozinkom. 

3.6

Korisnik mora sam obezbediti uslove iz tačke 3.4 Opštih uslova. Webkraft Studio ne snosi nikakve obaveze ili odgovornosti po pitanju pravilnog i neprekidnog funkcionisanja opreme, usluga, proizvoda i informacionih programa koji su sastavni deo uslova Korisnika softvera.

3.7

Webkraft Studio ne garantuje pravilno i sigurno funkcionisanje softvera ukoliko Korisnik ne ispuni uslove iz tačke 3.4 Opštih uslova.

4. Sklapanje Ugovora o ustupanju prava korišćenja softvera i korišćenje licence

4.1

Ugovor o ustupanju prava korišćenja softvera je sklopljen kad Korisnik, odnosno lice koje je zastupnik poslovnog subjekta-Pretplatnika, potpiše Ugovor o ustupanju prava korišćenja softvera. 

Ugovor o ustupanju prava korišćenja softvera je sklopljen na neodređeno vreme.

4.2

U slučaju da je Korisnik pravno lice, zastupnik pravnog lica postaje Administrator pretplatnika. 

Administrator pratplatnika je onaj Korisnik za kojeg se smatra da sve aktivnosti preko softvera i u vezi sa softverom  izvodi sa ovlašćenjem Pretplatnika.

4.3

Uz sklopljen ugovor sa Webkraft Studio Pretplatnik, odnosno Korisnik dobija Licencu.

4.4

Pretplatnik – pravno lice licencu koristi preko Korisnika koji je određen za Administratora pretplatnika.

Administrator pretplatnika ima pravo da drugim Korisnicima dozvoli korišćenje Licence Pretplatnika, pod uslovom da su isti u radnom odnosu kod Pretplatnika.

Na predlog Administratora pretplatnika odnosno osobe koja je zastupnik poslovnog subjekta, Webkraft Studio može u ime poslovnog subjekta da za Administratora pretplatnika odredi drugog Korisnika. 

5. Upotreba i plaćanje

5.1

Upotreba softvera se naplaćuje. Za korišćenje Licence Pretplatnik mora plaćati licencninu, odnosno ugovorenu naknadu. 

5.2

Licencnina je određena Ugovor o ustupanju prava korišćenja softvera. 

5.3

Obveznik plaćanja Licencnine je Pretplatnik, odnosno Korisnik. Webkraft Studio će Pretplatniku, odnosno Korisniku dostaviti račun za Licencninu. Pretplatnik, odnosno Korisnik je dužan da plati Licencninu u roku propisanom Ugovorom o ustupanju prava korišćenja softvera.

5.5

U slučaju da Pretplatnik, odnosno Korisnik kasni sa plaćanjem Licencnine više od 45 dana, Webkraft Studio će onemogućiti korišćenje Licence. U tom slučaju, nijedan Korisnik neće moći da koristi funkcije softvera koje je koristio na osnovu Licence Pretplatnika, , odnosno Korisnik ako je ugovarač fizičko lice.

Webkraft Studio može ponovo omogućiti korišćenje Licence Pretplatnika, , odnosno Korisnika kada Pretplatnik, odnosno Korisnik izmiri dugovanja za Licencnine i plati zaračunatu zakonsku zateznu kamatu. Webkraft Studio će obračunati korišćenje usluge i za period, u kojem mu je zbog kašnjenja sa plaćanjem, usluga bila privremeno onemogućena.

6. Nedozvoljene svrhe korišćenja softvera.

6.1

Pretplatnik i Korisnik mogu koristiti softver samo za obavljanje svoje registrovane delatnosti. Bilo koji drugi način upotrebe softvera je zabranjen.

6.2

Pri upotrebi softvera  je strogo zabranjeno:

(1) onemogućavati ili sprečavati druge Korisnike pri njihovom korišćenju softvera

(2) objavljivati, prenositi, distribuirati ili rasprodavati bilo koje informacije, teme i gradiva, koji su nezakoniti, lažni, nepristojni, uvredljivi ili širiti rasne, polne ili bilo koje druge vrste netrpeljivosti;

(3) objavljivati reklame, molbe, lančana pisma, piramidne šeme, investicione prilike ili šeme odnosno bilo koja druga reklamiranja; 

(4) Zloupotrebljavati, ugrožavati tuđa prava ili bilo koje drugo kršenje prava drugih;

(5) Prenositi sadržaje softvera zaštićene pravima intelektualnog vlasništva drugima ili omogućavati pristup do tih sadržaja na bilo koji drugi način, osim ako je takvo prenošenje prethodno dogovoreno sa Webkraft Studio;

6) Upotrebljavati materijale ili informacije, uključujući slike ili fotografije koje su dostupne preko Webkraft Studio na bilo koji način koji bi kršio autorska prava, robne marke, patente, poslovne tajne ili druga prava Webkraft Studia, drugih imalaca licence, korisnika ili trećih osoba;

(7) Prenositi u softver datoteke i druge sadržaje koji sadrže viruse, trojanske konje (Trojan horse), programske crve (worms), vremenske bombe, oštećene datoteke ili druge slične softvere ili podatke koji mogu škoditi radu softvera, odnosno opremi na kojoj ili pomoću koje radi softver ili opremi Korisnika;

8) Namerno ili nenamerno na bilo koji način štetiti softveru, na primer pokušajem napada servera i drugim delovanjem kojim bi posledično rad softvera bio onemogućen, pogrešan, ograničen;

(9) Iz softvera na različite načine prikupljati informacije o Pretplatniku, Organizacijama i/ili Korisnicima;

(10) Stvarati ili upotrebljavati lažni identitet s namerom zavođenja drugih, pre svega Saop i Korisničke podrške;

(11) Upotrebljavati, prenositi ili na bilo koji drugi način kopirati i nuditi (uz naknadu ili besplatno) drugim osobama imenik ili bilo koje druge podatke o Pretplatniku i/ili Korisnicima ili podatke o upotrebi softvera;

(12) Bez pismene dozvole Webkraft Studia sakupljati informacije ili koristiti informacije o korišćenoj tehnologiji, izvedene zamisli, korišćenih pristupa i bilo kojih drugih sadržaja softvera koje bi se mogle koristiti u drugim komercijalnim i nekomercijalnim uslugama ili proizvodima.

7. Rad softvera

7.1

Webkraft Studio garantuje neometan rad softvera, osim u slučajevima:

(1) Nefunkcionisanje hardvera Korisnika ili bilo kojem drugom slučaju u kojem Korisnik ne ispunjava uslove iz poglavlja »3. Uslovi korisnika«;

(2) Zahvata (predvidljivih i nepredvidljivih) u vezi s održavanjem na softveru;

(3) Nadogradnje softvera i hardvera, potrebnih za rad softvera;

(4) Nefunkcionisanje Internet priključaka;

(5) Više sile.

7.2

Webkraft Studio se obavezuje da će obavestiti sve korisnike i Pretplatnike o predvidljivim zahvatima na softveru u roku od najmanje 6 sati pre izvođenja tih zahvata. 

8. Korisnička podrška

8.1

Korisnici koji koriste Licencu Pretplatnika imaju pravo na podršku pri korišćenju softvera u skladu sa Ugovorom o ustupanju prava korišćenja softvera.

9. Ograničenje odgovornosti Webkraft Studio

9.1

Korisnici i Pretplatnici su saglasni da će softver, uključujući programsku opremu, sadržaje i usluge dostupne preko softvera koristiti na vlastitu odgovornost.

9.2

Celokupnu odgovornost Webkraft Studio za bilo koji slučaj štete ograničena je iznosom Licence koju je pretplatnik platio za korišćenje softvera za mesec u kojem je Webkraft Studio obavestio o slučaju štete. Webkraft Studio ne odgovara za nijednu posrednu, slučajnu ili naknadnu štetu (uključujući izgubljen dobitak, dohodak, investiciju, dobro ime) koja proizlazi iz upotrebe softvera. Navedeno ograničenje važi i u slučaju u kojem bi Webkraft Studio bio obavešten o mogućnosti nastanka takve štete. To ograničenje odgovornosti uključuje (ali time nije i ograničen): prenos virusa, kvar hardvera, greške kod povezivanja, zloupotrebu ili krađu korisničkog identiteta.

9.3 

U nijednom slučaju Webkraft Studio ne odgovara za bilo kakav gubitak ili štetu koja bi nastala u slučaju kad bi korisnik ili pretplatnik uvozio informacije, objavljene u softveru.

9.4

Svi zahtevi zbog bilo kojih grešaka ili kršenja prava koja su posledica postupanja trećih osoba, o kojima su objavljene informacije u softveru, uvažavaju se samo protiv tih osoba.  

10. Skladištenje podataka

10.1

Webkraft Studio će uraditi sve neophodne radnje kako bi zaštitio podatke nastale korišćenjem softvera sačuvane u bazi podataka formiranoj na Google Cloud platformi od nedozvoljenih pristupa trećih lica. U vezi s time Korisnik potpisom Ugovora o ustupanju prava korišćenja softvera i prihvatanjem Opštih uslova potvrđuje da je saglasan sa standardima HIPAA Compliance on Google Cloud Platform navedenim na veb-sajtu https://cloud.google.com/security/compliance/hipaa/ koji se primenjuju na napred navedenu bazu podataka, te da Webkraft Studio nije odgovoran ukoliko dođe do neovlašćene ili nezakonite obrade podataka o ličnosti i slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja podataka o ličnosti bez krivice Webkraft Studio

10.2

Webkraft Studio može otkriti podatke sačuvane u bazi samo na osnovu odluke pravosuđa ili pisanog zahteva državnog organa koji ima zakonsko ovlašćenje za uvid u podatke.

10.3

Korisnik ili Pretplatnik može preneti podatke iz baze u meri i obliku predviđenim Opštim uslovi korišćenja internet programa. Podaci se čuvaju u u bazi podataka formiranoj na Google Cloud platformi, te da se na iste primenjuju standardi HIPAA Compliance on Google Cloud Platform navedeni na veb-sajtu https://cloud.google.com/security/compliance/hipaa/. dok je Ugovor o ustupanju prava korišćenja softvera na snazi, a po prestanku napred navedenog ugovora Webkraft Studio će iste poslati Korisniku u JSON formatu i iste obrisati iz baze podataka.

11. Besplatna proba programa u trajanju od 30 dana

11.1

Softver je dostupan Korisniku/Pretplatniku besplatno tokom probnog perioda od 30 dana. Podaci uneti u probnu verziju biće dostupni Korisniku/Pretplatniku 30 dana od datuma registracije, ukoliko potpiše Ugovor o ustupanju prava korišćenja softvera. 

11.2

Po isteku 30 dana od datuma registracije, Korisnik/Pretplatnik može ponovo pristupiti unetim podacima, ako najkasnije 30 dan od dana registracije zaključi Ugovor o ustupanju prava korišćenja softvera. Webkraft Studio zadržava pravo brisanja podataka nakon 30 dana od datuma registracije ako Korisnik/Pretplatnik ne zaključi Ugovor o ustupanju prava korišćenja softvera.

12. Kršenje Opštih uslova i otkaz Licencnog ugovora 

12.1

Ako Korisnik/Pretplatnik krši Opšte uslove ustupanju prava korišćenja softvera, Webkraft Studio može, nakon upozorenja Korisnika/Pretplatnika o kršenju, Korisniku/Pretplatniku onemogućiti korišćenje softvera.

12.2

Ako Korisnik/Pretplatnik krši Opšte uslove Webkraft Studio može nakon upozorenja sa Korisnikom/Pretplatnikom jednostrano i bez otkaznog roka prekinuti Ugovor o ustupanju prava korišćenja softvera.

13. Prekid Ugovora o ustupanju prava korišćenja softvera 

13.1

Bilo koja ugovorna strana može otkazati Ugovor o ustupanju prava korišćenja softvera, na način propisan u napred navedenom ugovoru.

14. Odredbe koje regulišu obradu podataka o ličnosti deo su Webkraft Studio-ovih Opštih uslova

14.1

Odredbe za obradu ličnih podataka su deo Opštih uslova za upotrebu softvera.

 14.2

Izrazi koji se odnose na zaštitu podataka o ličnosti imaju sledeće značenje:

Izrazi koji se odnose na zaštitu podataka o ličnosti imaju sledeće značenje:

 • Podatak o ličnosti su svi podaci iz dosijea podataka o ličnosti, a u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, čiji je rukovalac u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Korisnik. Lične informacije odnose se na pojedinca bez obzira na oblik u kojem se izražava.
 • Lice na koje se podaci odnose je fizičko lice čiji se podaci o ličnosti obrađuju;
 • Obrada podataka o ličnosti je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima, kao što su prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje (u daljem tekstu: obrada);
 • Ograničavanje obrade je označavanje prikupljenih podataka o ličnosti u cilju ograničenja njihove obrade u budućnosti;
 • Pseudonimizacija je obrada na način koji onemogućava pripisivanje podataka o ličnosti određenom licu bez korišćenja dodatnih podataka, pod uslovom da se ovi dodatni podaci čuvaju posebno i da su preduzete tehničke, organizacione i kadrovske mere koje obezbeđuju da se podatak o ličnosti ne može pripisati određenom ili odredivom licu;
 • Evidencija podataka o ličnosti je svaki strukturirani skup podataka koji sadrži najmanje jedan lični podatak koji je dostupan na osnovu kriterijuma koji omogućavaju upotrebu ili objedinjavanje podataka, bilo da je skup centralizovan, decentralizovan ili raspršen na funkcionalnoj ili geografskoj osnovi; strukturirani skup podataka je skup podataka koji je organiziran na takav način da može odrediti ili omogućiti odredljivost pojedinca.
 • Rukovalac podataka o ličnosti je Korisnik/Pretplatnik, koji sam ili zajedno sa drugima određuje svrhe i načine obrade podataka o ličnosti.
 • Ugovorni obrađivač je Webkraft Studio, koji obrađuje lične podatke u ime i za račun Rukovaoca.
 • Ugovorni podobrađivač je pravna ili fizička osoba kojoj ugovorni obrađivač poveri određene zadatke iz oblasti obrade podataka o ličnosti.
 • Primalac je fizička ili pravna osoba ili drugo lice iz javnog ili privatnog sektora kome su lični podaci otkriveni ili otkriveni.
 • Davanje podataka o ličnosti je prenošenje ili otkrivanje podataka o ličnosti.
 • Treća zemlja je zemlja koja nije država članica Evropske unije ili deo evropskog ekonomskog prostora.
 • Pristanak lica na koje se podaci odnose je svako dobrovoljno, određeno, informisano i nedvosmisleno izražavanje volje tog lica, kojim to lice, izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom, daje pristanak za obradu podataka o ličnosti koji se na njega odnose;
 • Genetski podatak je podatak o ličnosti koji se odnosi na nasleđena ili stečena genetska obeležja fizičkog lica koja pružaju jedinstvenu informaciju o fiziologiji ili zdravlju tog lica, a naročito oni koji su dobijeni analizom iz uzorka biološkog porekla;
 • Biometrijski podatak je podatak o ličnosti dobijen posebnom tehničkom obradom u vezi sa fizičkim obeležjima, fiziološkim obeležjima ili obeležjima ponašanja fizičkog lica, koja omogućava ili potvrđuje jedinstvenu identifikaciju tog lica, kao što je slika njegovog lica ili njegovi daktiloskopski podaci;
 • Podaci o zdravlju su podaci o fizičkom ili mentalnom zdravlju fizičkog lica, uključujući i one o pružanju zdravstvenih usluga, kojima se otkrivaju informacije o njegovom zdravstvenom stanju;

14.3

Prilikom primene odredbi ovih Opštih uslova, u potpunosti će se poštovati odredbe Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i prava Evropske unije. Ugovorni obrađivač osigurava da je registrovan za obavljanje aktivnosti navedenih u ovim Opštim uslovima.

14.4

Ličnim podacima upravljaće Ugovorni obrađivač datoteka koji će obrađivati lične podatke u obliku i na način naveden u ugovoru. Ugovorni obrađivač se obavezuje Rukovaocu da će lične podatke koji obrađuje u njegovo ime i za njegov račun obrađivati u skladu sa ugovorom, uključujući u pogledu prenosa podataka o ličnosti u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju.

Rukovalac prihvatanjem Opštih uslova i potpisom Ugovora o ustupanju prava korišćenja softvera daje pisanu saglasnost da se podaci nastali korišćenjem softvera, odnosno uneti od strane Rukovaoca, čuvaju u bazi podataka formiranoj na Google Cloud platformi van teritorije Republike Srbije, te potvrđuje da za napred navedeni prenos podataka preuzima celogupnu odgovornost, odnosno da Ugovorni obrađivač ni na koji način nije odgovoran ukoliko se napred navedenim povređuje bilo koji zakon koji je na snazi u Republici Srbiji ili dođe do neovlašćene ili nezakonite obrade podataka o ličnosti i slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja podataka o ličnosti bez krivice Ugovornog obrađivača. 

Rukovalac je u obavezi da od Lica na koje se podaci odnose pribavi saglasnost za napred navedenu obradu podataka, te Ugovorni obrađivač nije odgovoran ukoliko dođe do povrede pozitivnih zakonskih propisa usled izostanka napred navedene saglasnosti. 

14.5

Ugovorni obrađivač podataka o ličnosti može izvršiti takve radnje da ispuni predmet Ugovora o ustupanju prava korišćenja softvera i ovih Opštih uslova i ne može ih izvršavati u bilo koje druge svrhe. Konkretno, Ugovorni obrađivač ne može koristiti lične podatke u marketinške ili marketinške svrhe. izvršiti bilo koju drugu obradu podataka o ličnosti koja nije definisana Ugovorom o ustupanju prava korišćenja softvera (npr. neovlašćeno otkrivanje, širenje podataka itd.). Ugovorni obrađivač podataka o ličnosti obrađuje lične podatke u ime Rukovaoca. 

Obaveze izvođača u pogledu procedura i mera za zaštitu podataka o ličnosti

14.6

Ugovorni obrađivač mora, kada izvršava odredbe Ugovora o ustupanju prava korišćenja softvera i ovih Opštih uslova koje se odnose na lične podatke i u vezi su sa njihovom obradom, sprovesti mere za obezbeđivanje zaštite podataka o ličnosti tako da se spreči slučajno ili namerno neovlašćeno uništavanje podataka, njihova izmena ili gubitak i neovlašćena obrada:

 • zaštitite prostorije, opremu i sistemski softver, uključujući I / O jedinice,
 • sprečava neovlašćeni pristup ličnim podacima tokom prenosa, uključujući prenošenje telekomunikacijskim sredstvima i mrežama,
 • pruža efikasan način za blokiranje, uništavanje, brisanje ili anonimnost podataka o ličnosti,
 • omogućava vam da kasnije utvrdite kada su pojedinačni podaci uneseni u datoteku podataka o ličnosti, korišćeni ili obrađeni na drugi način i ko je to uradio,
 • prilikom dizajniranja i primene novih IT sistema, izvođač se mora prvo konsultovati sa Rukovaocem kako bi se osiguralo da se lični podaci obrađuju uz poštovanje privatnosti pojedinaca prilikom uvođenja novih IT sistema.

14.7

Ugovorni obrađivač mora osigurati integritet (nepromenjivost), poverljivost, dostupnost i sledljivost podataka o ličnosti, a gde je to zbog prirode obrade, pomoći Rukovaocu podataka u ispunjavanju njegovih obaveza da odgovori na zahteve za implementaciju prava Lica na koje se podaci odnose, kao što su pružanje informacija koje će se pružiti pojedincu, pravo brisanja, pravo na ispravku, pravo na ograničavanje obrade, obaveza obaveštavanja u vezi sa ispravkom ili brisanjem podataka o ličnosti ili ograničavanjem obrade, i pravo za procesiranje prenosivosti. 

14.8

Ugovorni obrađivač mora staviti na raspolaganje Rukovaocu sve informacije koje dokazuju usklađenost sa obavezama prema ovim Opštim uslovima i mora omogućiti Rukovaocu ili drugom revizoru koji je Rukovalac ovlastio da vrši revizije, uključujući inspekcije.

 

Sigurnost prostorija i hardvera

14.9

Prostori u kojima se moraju čuvati datoteke sa ličnim podacima i hardver i softver koji omogućavaju pristup tim podacima moraju biti zaštićeni organizacionim, fizičkim i tehničkim merama koje sprečavaju neovlašćene osobe da pristupe podacima.

14.10

Prostori Ugovornog obrađivača u kojima se obrađuju lični podaci Rukovaoca moraju biti fizički zaštićeni.

14.11

Pristup zaštićenim prostorijama dozvoljen je samo onim zaposlenima čije pravo ulaska u pojedine prostorije proizilazi iz sistematizacije radnih mesta ili nekog drugog internog akta Ugovornog obrađivača.

 

Zaštita sistemskog i aplikativnog softvera, prenos telekomunikacijskim sredstvima

14.12

Pristup sistemskom i aplikativnom softveru mora biti zaštićen sistemom lozinki za autorizaciju i identifikaciju korisnika (posebno na nivou sistemskog softvera i aplikativnog softvera) koji omogućava pristup samo određenim ovlašćenim i ugovorenim serviserima računara i softvera.

 

Program ili aplikacija moraju biti dizajnirani tako da se obrada podataka može reproducirati i da nijedan prekid obrade ne rezultira gubitkom, uništenjem ili izmenom podataka.

Svaki novi program ili promena postojećih programa treba testirati na testnom uzorku pre redovne upotrebe. Razvojni programi i baze podataka ispitivanja moraju biti odvojeni od proizvodnog okruženja.

Prilikom dizajniranja i primene novih IT sistema, Ugovorni obrađivač se mora prvo konsultovati sa Rukovaocem kako bi se osiguralo da se lični podaci obrađuju i u pogledu privatnosti pojedinaca prilikom uvođenja novih IT sistema.

 

Zaštita medija podataka

14.13 

Nosioci podataka moraju se skladištiti u sigurnim prostorima, a izvan zaštićenih prostorija (hodnici, zajedničke prostorije, itd.) Moraju uvek biti zaključani u vatrootpornom i protivpožarnom ormaru.

Sigurnost za prenos preko telekomunikacionih mreža

14.14 

Lični podaci moraju biti zaštićeni kada se prenose telekomunikacijskim sredstvima i mrežama.

Osetljivi lični podaci moraju biti zaštićeni kriptografskim metodama i elektronskim potpisima kada se prenose preko telekomunikacionih sredstvava i mreža na takav način da se osigura njihova nečitkost ili neprepoznatljivost.

Organizacija procesa rada

14.15

U slučaju Ugovornog obrađivača, lične podatke mogu obrađivati samo osobe koje su za to ovlašćene. Svi ostali zaposleni moraju dobiti pismeno odobrenje uprave ili nadležnog tela za obradu podataka o ličnosti.

Mere za osiguranje integriteta, poverljivosti i dostupnosti podataka o ličnosti sledljivosti operacija na njima

14.16 

Ugovorni obrađivač mora osigurati integritet, poverljivost podataka o ličnosti koje obrađuje, mora osigurati da lični podaci koje obrađuje budu dostupni, mora osigurati sledljivost operacija prilikom obrade podataka o ličnosti.

14.17 

Ugovorni obrađivač mora da obezbedi poverljivost ličnih podataka koje obrađuje. Ugovorni obrađivač mora osigurati sledljivost svih postupaka izvršenih nad ličnim podacima kako bi se kasnije moglo utvrditi kada su se pojedinačni lični podaci koristili ili unosili u datoteku podataka o ličnosti i ko je to učinio u periodu kada je pravna zaštita moguća.

14.18

Ugovorni obrađivač mora da obezbedi dostupnost ličnih podataka koje obrađuje.

14.19

Ugovorni obrađivač ličnih podataka obezbediće sledljivost svih operacija izvršenih nad podacima o ličnosti.

Ugovorni obrađivač ličnih podataka obezbediće sledljivost svih operacija izvršenih nad podacima o ličnosti, tako da je moguće naknadno utvrditi kada su pojedinačni lični podaci korišćeni ili uneti u datoteku o ličnim podacima i ko je to učinio, za period kada je moguća prava zaštita, prava pojedinca zbog nedopustivog prenosa ličnih podataka.

Rukovalac podataka o ličnosti mora osigurati za svaki prenos podataka o ličnosti da je naknadno moguće utvrditi koji su se lični podaci preneli, kome, kada i na osnovu kojih, u periodu kada je pravna zaštita prava pojedinca moguća zbog nedopuštenog prenosa podataka o ličnosti. 

Ugovorni podobrađivači podataka o ličnosti

14.20

Samo uz prethodnu pisanu saglasnost Rukovaoca, Ugovorni obrađivač podataka o ličnosti može poveriti pojedinačne zadatke koji se odnose na obradu podataka o ličnosti ugovornom podobrađivaču registrovanom za obavljanje takve delatnosti i obezbedi odgovarajuće procedure i mere zaštite podataka o ličnosti. 

Ako je Ugovorni obrađivač opravdano delegirao izvršavanje ovih dela trećoj strani (ugovorni podobrađivač), on mora osigurati da treće lice u potpunosti poštuje odredbe Ugovora o ustupanju prava korišćenja softvera. Izvršenje obaveza iz Ugovora o ustupanju prava korišćenja softvera odgovornost je Ugovornog obrađivača kao da ih je sam izvršio i u potpunosti je odgovoran Rukovaocu za ispunjavanje ugovornih obaveza podobrađivača u oblasti zaštite podataka o ličnosti za ispunjavanje drugih obaveza podizvođača ugovora.

14.21

U slučaju spora između Ugovornog obrađivača i Rukovaoca, Ugovorni obrađivač dužan je da na zahtev Rukovaoca odmah vratiti ugovorno obrađene lične podatke, ukoliko isti nisu obrisani u skladu sa Opštim ulsovima. Sve kopije ovih podataka moraju se odmah uništiti ili proslediti državnom organu nadležnom za otkrivanje ili gonjenje krivičnih dela prema zakonu, sudu ili drugom državnom organu, ako to zahteva zakon. 

15. Zaštita poverljivosti podataka

15.1

Ugovorni obrađivač dužan je da osigura da zaposleni i druga lica koja obavljaju poslove ili zadatke obrade podataka o ličnosti štite poverljivost svih podataka sa kojima su se upoznali u obavljanju svog posla i zadataka. Obaveza zaštite poverljivosti podataka o ličnosti ove osobe obavezuje se i nakon prestanka radnog odnosa ili obavljanje poslova ili poslova obrade ugovora.

15.2

Poverljivim informacijama se takođe smatraju informacije o poslovanju Rukovaoca, koje nisu javno dostupne i za koje ugovorne strane postanu svesne u skladu sa odredbama Ugovora o ustupanju prava korišćenja softvera, npr. finansijski podaci, metodologija rada i alati koji se koriste itd.

15.3

Ugovorne strane mogu otkriti poverljive informacije samo onim licima koja direktno učestvuju u izvršenju Ugovora o ustupanju prava korišćenja softvera. 

Ugovorni obrađivač dužan je da pismeno obavesti Rukovaoca u slučaju da sazna za kršenje ličnih podataka, bez nepotrebnog odlaganja. Pismeno obaveštenje mora da sadrži opis kršenja ličnih podataka zajedno sa vrstama i brojem evidencija ličnih podataka, kategorija i brojem dotičnih osoba. U pismenom obaveštenju, Ugovorni obrađivač takođe mora da pruži opis verovatnih posledica kršenja korišćenja podataka o ličnosti.

15.4

Ugovorne strane su dužne da štite poslovne tajne i tokom izvršenja Ugovora o ustupanju prava korišćenja softvera i nakon njegovog izvršenja ili mogućeg raskida.

15.5

U slučaju raskida Ugovora o ustupanju prava korišćenja softvera, Ugovorni obrađivač mora odmah zaustaviti obradu ličnih podataka.

U ovom slučaju, Ugovorni obrađivač mora uništite sve lične podatke i sve kopije ovih podataka.

15.6

Ako kod Ugovornog obrađivača postoji rizik od uništenja, promene, gubitka ili neovlašćene obrade ličnih podataka, Rukovalac ga mora upozoriti na ovo i odrediti mu razuman rok za otklanjanje nepravilnosti. Ako Ugovorni obrađivač ne udovolji zahtevu Rukovaoca, Rukovalac može easkinuti Ugovor o ustupanju prava korišćenja softvera.

16.Uslovi korišćenja  Google Calendar aplikacije putem eTerapeut softvera

16.1

Korisnik/Pretplatnik su upoznati da je softver može biti povezan sa aplikacijom ‘’Google Calendar”, te pristaju na politiku privatnosti iz tačke 16.2 

16.2

Sakupljanje i upotreba

Prikupljamo sledeće lične podatke sa vašeg Google kalendara:

 • Naziv događaja
 • Datum događaja
 • Vreme događaja
 • Opis događaja
 • Lokacija događaja

Mi dodajemo/unosimo  sledeće lične podatke iz vaših seansi iz eTerapeut sofvera u Vaš Google kalendar:

Naziv događajaDatum događajaVreme događajaOpis događajaNaziv resursa događajaKoristimo ove informacije

kako bismo popunili podatke u vašem Google kalendaru iz vašeg  eTerapeut  planer.Da kreiramo seanse iz eTerapeut-ovog kalendara u Vaš Google kalendarKako bi Google kalendar  sve vreme bio sinhronizovan sa Eterapeut seansama.Da šaljemo email poruke za potvrdu seanse, promenu i podsetnik na seanse,  eTerapeut kontaktima unetim u Google kalendara.Ove informacije ćemo koristiti samo za  određeni razlog zbog kojeg su nam i dostavljene.

Trećim licima ne delimo i ne prodajemo vaše lične podatke .

Informacije otkrivamo samo u sledećim slučajevima:

u skladu sa zakonom, kao što je sudski poziv ili slični pravni postupkakada verujemo da je obelodanjivanje neophodno da bismo zaštitili naša prava, zaštitili vašu bezbednost ili bezbednost drugih, da bismo istražili prevaru ili da bismo odgovorili na zahtev nadležnih organaUkoliko je naša kompanija uključena u spajanje, kupovinu ili prodaju celokupne ili dela njene imovine, bićete obavešteni putem e-pošte i/ili istaknutog obaveštenja na našem softveru Odavanje podataka trećoj strani uz vašu prethodnu saglasnost da to učinimoBezbednost

Bezbednost vaših ličnih podataka iz Google kalendara nam je važna. Preduzimamo komercijalno razumne mere i pratimo opšte prihvaćene standarde da zaštitimo informacije koje su nam date, kako tokom prenosa podataka tako I prilikom njihovog prijema. Na primer, informacije koje pružate se enkriptuju  pomoću SSL bezbodnisnog protokola.

Nijedan metod prenosa podataka preko Interneta, ili skladištenja podataka, nije 100% siguran. stoga, ne možemo garantovati apsolutnu sigurnost vaših informacija.Pristup vašim informacijama

Da biste pregledali, ispravili ili ažurirali informacije o svojim klijentima, možete koristiti sotver eTerapeut.

Zadržaćemo sinhronizovane  informacije sve dok je vaš nalog aktivan

Ako želite da zatvorite svoj nalog ili zahtevate da više ne koristimo vaš Google kalendar, možete da uklonite Google kalendar iz odeljka profil.

17. Odgovornost za štetu

17.1

Ugovorne strane dužne su da tretiraju predmet Ugovora o ustupanju prava korišćenja softvera sa pažnjom dobrog stručnjaka.

17.2

Ugovorni obrađivač nije odgovoran za bilo kakvu štetu koju prouzrokuje Rukovalac tokom izvršavanja Ugovora o ustupanju prava korišćenja softvera.

Ako je Rukovalac ili neko drugi, za koga je Rukovalac takođe kriv, izazove oštećenje ili pogoršanje položaja Ugovornog obrađivača, srazmerno će se smanjiti odgovornost Ugovornog obrađivača za štetu.

Ugovorni obrađivač neće biti odgovoran za gubitak, oštećenje ili bilo koji drugi oblik izmene podataka o ličnosti prouzrokovanih višom silom. Višom silom smatraće se nepredviđeni i neočekivanim događaji koji se događaju nezavisno od volje ugovornih strana i koje ugovorne strane nisu mogle predvideti prilikom zaključivanja ugovora i na bilo koji način uticati na izvršenje ugovornih obaveza. Svaka ugovorna strana mora pismeno obavestiti drugu ugovornu stranu o pojavi više sile u roku od dva dana od njenog nastanka.

18. Važenje Opštih uslova

18.1

Prihvatanjem Opštih uslova Korisnik/Pretplatnik pristaje na iste i saglasan je sa sadržinom.

19. Završne odredbe

19.1

Za objašnjenje Opštih uslova i u slučaju ako određeno pitanje nije uređeno Opštim uslovima, primenjuju se zakoni Republike Srbije.

19.2

Za rešavanje eventualnih sporova, koji bi nastali u vezi s korišćenjem softvera ili u vezi s njegovom upotrebom, nadležan je sud u Smederevu.